Dzierżawca oprócz czynszu dzierżawnego może być zobowiązany do ponoszenia innych obciążeń finansowych. Zwykle takimi obciążeniami są świadczenia należne za usługi ściśle związane z używaniem nieruchomości i możliwością wykorzystania jej potencjału np. opłaty za wodę, gaz, energię elektryczną, odprowadzenie ścieków, czy też wywóz śmieci.

Dzierżawca jest zobowiązany do zapłaty podatku rolnego od nieruchomości.Oprócz tego w przypadku dzierżawy gruntów rolnych dzierżawca musi płacić podatek rolny od nieruchomości. Opodatkowane tym podatkiem są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne. Wyjątkiem są grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Dzierżawca może być również zobowiązany do uiszczania składek na ubezpieczenie przedmiotu dzierżawy. Zakres ubezpieczenia zależy od przedmiotu dzierżawy. Dzierżawca, który jest rolnikiem ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Podlega on także obowiązkowemu ubezpieczeniu budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych losowych zdarzeń. Dzierżawcy mogą również ubezpieczać się dobrowolnie.

Jeśli w umowie dzierżawy zastrzeżono, że oprócz czynszu dzierżawca będzie obowiązany uiszczać podatki i inne ciężary związane z własnością lub posiadaniem przedmiotu dzierżawy oraz ponosić koszty jego ubezpieczenia, ustawowe prawo zastawu przysługujące wydzierżawiającemu zabezpiecza również roszczenie wydzierżawiającego względem dzierżawcy o zwrot sum, które z powyższych tytułów zapłacił (art. 702 Kodeksu cywilnego). Ustawodawca przyznał zatem wydzierżawiającemu dodatkową ochronę na wypadek gdyby dzierżawca nie wywiązał się z obowiązku uiszczania podatków i innych ciężarów związanych z własnością lub z posiadaniem przedmiotu dzierżawy i nie ponosił kosztów jego ubezpieczenia.

Takie uregulowanie ma kolosalne znaczenie w odniesieniu do podatków, ponieważ jeśli obowiązek ich uiszczania przez dzierżawcę wynika tylko z umowy, to wydzierżawiający jest nadal podatnikiem. Jeśli zatem ich nie zapłaci, to wydzierżawiający będzie musiał zapłacić odsetki i będzie podlegał egzekucji administracyjnej.