Z reguły dzierżawca korzysta z przedmiotu dzierżawy osobiście, a co za tym idzie osobiście czerpie z niego pożytki. Od tej zasady przewidziane są dwa wyjątki. Dotyczą one sytuacji, gdy:

  • dzierżawca korzysta i czerpie pożytki z przedmiotu dzierżawy przez członków rodziny, którzy pozostają z nim we wspólnym gospodarstwie domowym;
  • na oddanie przedmiotu dzierżawy do bezpłatnego użytkowania lub w poddzierżawę została wyrażona zgoda przez wydzierżawiającego.

Oddanie przedmiotu w poddzierżawę wymaga zgody wydzierżawiającego.Dzierżawca nie może zatem bez zgody wydzierżawiającego oddawać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania ani go poddzierżawiać (art. 698 § 1 Kodeksu cywilnego). Zgoda jest więc konieczna do wszystkich czynności prawnych, z którymi łączy się przejście używania i pobierania pożytków z przedmiotu dzierżawy na osobę trzecią albo tylko używania. Dotyczy to umowy poddzierżawy, najmu, czy też użyczenia. Dzięki takiej regulacji wydzierżawiającemu łatwiej jest kontrolować przedmiot dzierżawy

Zgoda, o której mowa może być wyrażona w dowolnej formie (ustnie, pisemnie) zarówno przed zawarciem umowy poddzierżawy lub umowy, na podstawie której oddaje się przedmiot dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania, jak i po jej zawarciu. Zgoda powinna być wyrażona w takiej formie, w jakiej została zawarta umowa dzierżawy.

Poddzierżawa jest postacią umowy dzierżawy. W takim wypadku wydzierżawiającym jest osoba, która sama korzysta z przedmiotu umowy na podstawie innego stosunku dzierżawy. Treść umowy poddzierżawy nie różni się od treści umowy dzierżawy. Czas trwania poddzierżawy nie musi odpowiadać temu, na jaki została zawarta umowa dzierżawy. Poddzierżawa może trwać nadal mimo, że umowa dzierżawy już wygasła. Warto podkreślić, że poddzierżawca nie może pobierać pożytków, które na mocy umowy dzierżawy przypadałyby dzierżawcy.

Zakaz oddawania przedmiotu dzierżawy w poddzierżawę może również dotyczyć części przedmiotu dzierżawy, nawet jeśli ta część jest przynależnością przedmiotu dzierżawy i nie jest z nim trwale związana.

Wydzierżawiający nie musi uzasadniać dlaczego odmówił wyrażenia zgody. Co więcej – odmowa udzielenia zgody nie musi być nawet obiektywnie uzasadniona i nie podlega kontroli sądu.

Jeśli dzierżawca odda przedmiot dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania lub do poddzierżawy, to wydzierżawiający może wypowiedzieć dzierżawę bez zachowania terminów wypowiedzenia (art. 698 § 2 Kodeksu cywilnego). Wydzierżawiający może również dochodzić naprawienia powstałej w związki z tym szkody.