Jednym z obowiązków dzierżawcy jest dokonywanie napraw niezbędnych do zachowania przedmiotu Dzierżawca powinien dokonywać niezbędnych napraw.dzierżawy w stanie niepogorszonym. Kodeks cywilny nie zawiera definicji napraw. Przyjmuje się, że naprawy są związane z bieżącą, prawidłową eksploatacją przedmiotu dzierżawy. Na ich dokonywanie nie jest wymagana uprzednia zgoda wydzierżawiającego. Naprawy służą głównie dzierżawcy, ponieważ jego celem jest używanie i pobieranie pożytków. Mimo braku ustawowej definicji oczywiste wydaje się, że naprawa zakłada przywrócenie poprzedniego stanu, usunięcie jakiegoś uszkodzenia, usterki, braku, czy też niepożądanego nadmiaru itp. Niezbędnymi naprawami są w szczególności doraźne, bieżące remonty.

Oprócz napraw dzierżawca może również dokonywać ulepszeń. Przez ulepszenia należy rozumieć trwałe podwyższenie wartości użytkowej przedmiotu dzierżawy, które jest wynikiem działania dzierżawcy.

Warto podkreślić, że koszty napraw niezbędnych do zachowania przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym obciążają dzierżawcę i nie podlegają rozliczeniu. Umowa dzierżawy może zawierać w tym zakresie odmienne postanowienia.

Jeśli natomiast przedmiot dzierżawy ma istotne ubytki, to obowiązek ich uzupełnienia spoczywa na wydzierżawiającym, ale tylko wtedy, gdy ubytki nastąpiły w wyniku okoliczności, za które dzierżawca nie ponosi odpowiedzialności. Tak samo jest w przypadku częściowego oraz całkowitego zniszczenia przedmiotu dzierżawy. Zatem dzierżawca uzupełnia ubytki oraz musi przywrócić stan poprzedni, jeśli taki stan rzeczy nastąpił z jego winy.

W czasie trwania dzierżawy może pojawić się potrzeba dokonania napraw, które obciążą wydzierżawiającego. W takim wypadku dzierżawca powinien go o tym niezwłocznie zawiadomić. Jeśli bez dokonania tej naprawy przedmiot dzierżawy nie nadaje się do umówionego użytku, dzierżawca może wyznaczyć wydzierżawiającemu odpowiedni termin do wykonania stosownych napraw. Po upływie tego terminu dzierżawca może sam dokonać koniecznych napraw na koszt wydzierżawiającego.