Obowiązkiem dzierżawcy może być pozostawienie zasiewów na dzierżawionej nieruchomości.Obowiązkiem dzierżawcy gruntu rolnego po zakończeniu umowy dzierżawy może być pozostawienie zasiewów na dzierżawionym gruncie. Pozwala to na ciągłość prowadzenia działalności rolniczej. W takim wypadku dzierżawca może żądać zwrotu poczynionych na te zasiewy nakładów, jeśli nie otrzymał odpowiednich zasiewów przy rozpoczęciu dzierżawy (art. 706 Kodeksu cywilnego).

Nakłady na zasiewy obejmują koszty uprawy roli, nawożenia (w tym koszty osobowe – tzw. robocizna i rzeczowe – materiałowe), a także równowartość ziarna.

W Kodeksie cywilnym nie znajdziemy definicji zasiewów. Nie należy jednak tego pojęcia rozumieć dosłownie. Należy nim objąć także sadzeniaki oraz plantacje.