Dzierżawca nie może bez zgody wydzierżawiającego zmieniać przeznaczenia przedmiotu dzierżawy. Stanowi to gwarancję, że wydzierżawiający po zakończeniu dzierżawy będzie mógł korzystać z przedmiotu dzierżawy tak jak przed oddaniem go w dzierżawę.

Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy określają strony w umowie dzierżawy. Jeśli tego nie zrobiły, przeznaczenie przedmiotu dzierżawy określają jego właściwość oraz społeczno-gospodarcze przeznaczenie.

Posadzenie sadu owocowego na gruncie ornym wymaga zgody wydzierżawiajacego.Z przyczyn oczywistych zgody wydzierżawiającego wymaga zmiana użytkowania, która pociąga za sobą stosunkowo trwałe i czasem nieodwracalne skutki. Przykładem takiej zmiany jest:

  • zabudowa gruntu rolnego,
  • zasadzenie sadu na ornym gruncie,
  • zasadzenie lasu,
  • budowa stawu.

Oczywiście zmiany, które są konieczne z punktu widzenia właściwej struktury użytków rolnych czy też wymogów unijnych nie powodują zmiany przeznaczenia przedmiotu dzierżawy. Tak samo jest z nietrwałymi zmianami sposobu użytkowania, które w każdej chwili umożliwiają przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania gruntów (np. zmiana pastwiska na grunt orny lub odwrotnie).

Bardzo często prawidłowa gospodarka wręcz wymaga zmiany przeznaczenia przedmiotu dzierżawy. Chodzi tu zwłaszcza o dzierżawy długoterminowe, przy których ewentualne zmiany kierunku i profilu produkcji należy traktować jako element normalnej, racjonalnej eksploatacji, a nie jako zmianę przeznaczenia przedmiotu dzierżawy. Warunkiem w takiej sytuacji jest jednak to, aby zmiany te nie doprowadziły do modyfikacji substancji i przeznaczenia przedmiotu dzierżawy.

Jeśli dzierżawca zmieni przeznaczenie przedmiotu dzierżawy bez zgody wydzierżawiającego, ten ostatni może wypowiedzieć dzierżawę ze skutkiem natychmiastowym (tj. bez terminów wypowiedzenia).