Roszczenia wydzierżawiającego przeciwko dzierżawcy o naprawienie szkody z powodu uszkodzenia lub Większość roszczeń z umowy dzierżawy przedawnia się po 1 roku.pogorszenia przedmiotu dzierżawy, roszczenia dzierżawcy przeciwko wydzierżawiającemu o zwrot nakładów na przedmiot dzierżawy, a także roszczenia o zwrot nadpłaconego czynszu łączy jeden wspólny termin przedawnienia. Wynosi on jeden rok. Termin przedawnienia biegnie od dnia zwrotu rzeczy.

Natomiast z upływem 3 lat przedawniają się roszczenia o zaległy czynsz, ponieważ jest to świadczenie okresowe (art. 118 Kodeksu cywilnego).

Uszkodzenie lub pogorszenie przedmiotu dzierżawy

Przy analizie pogorszenia stanu rzeczy bierze się pod uwagę zarówno elementy dotyczące wprost wartości ekonomicznej, jak i funkcjonalnej, estetycznej, a także inne kryteria wpływające na wystąpienie ujemnej różnicy w stanie rzeczy.

Uszkodzenie lub pogorszenie przedmiotu dzierżawy może być następstwem zarówno należytego wykonania przez dzierżawcę obowiązków z umowy dzierżawy, jak i czynu niedozwolonego.

Nakłady na przedmiot dzierżawy

Dzierżawca może dochodzić od wydzierżawiającego zwrotu wszelkich nakładów na przedmiot dzierżawy. Dotyczy to m.in.:

  • nakładów poczynionych na dokonanie koniecznych napraw;
  • nakładów, w wyniku których dzierżawca ulepszył rzecz;
  • nakładów zastrzeżonych w umowie;
  • nakładów poniesionych w celu uniknięcia utraty lub uszkodzenia rzeczy najętej.

Nadpłacony czynsz

Najczęstszą sytuacją, w której czynsz zostaje nadpłacony jest sytuacja, w której czynsz został nadpłacony z góry, a dzierżawa zakończyła się przedwcześnie. Innym przykładem jest sytuacja, w której doszło do wadliwego określania podstawy do obliczenia czynszu.