Po zakończeniu dzierżawy gruntów rolnych dzierżawca musi zwrócić przedmiot dzierżawy w stanie, w jakim powinien się on znajdować zgodnie z przepisami o wykonywaniu dzierżawy. Strony mogą jednak inaczej określić w umowie stan jej przedmiotu w chwili zwrotu. Jeśli umowa dzierżawy nie zawiera jakichś odrębnych postanowień w tym zakresie, stan przedmiotu dzierżawy powinien odpowiadać przede wszystkim wymaganiom wynikającym z wykonywania dzierżawy zgodnie z wymogami prawidłowej gospodarki i przeznaczeniem przedmiotu dzierżawy.

W przypadku zakończenia dzierżawy powninien nastąpić zwrot przedmiotu dzierżawy np. zwierząt w odpowiednim stanie.Jak wiadomo inne są wymagania odnoszące się do sadów, gruntów ornych, gruntów rolnych zabudowanych, przedsiębiorstwa czy zwierząt. Należy zaznaczyć, że dzierżawca nie ponosi żadnych konsekwencji, jeśli zwracany przedmiot dzierżawy nie odpowiada temu stanowi, ale udowodni on, że od chwili objęcia przedmiotu dzierżawy aż do zakończenia dzierżawy prawidłowo wykonywał swoje obowiązki i czynił naprawy zapewniające właściwe korzystanie z oddanej mu do używania i pobierania pożytków rzeczy.

Zwracany przedmiot dzierżawy powinien być w stanie nadającym się do dalszego spełniania dotychczasowych funkcji produkcyjnych. Nie zawsze jednak istnieje możliwość zachowania przeznaczenia przedmiotu dzierżawy. Racjonalne prowadzenie gospodarstwa rolnego może bowiem wymagać np. przeprowadzania melioracji lub scalania i wymiany gruntów. Powoduje to nie tylko zmianę przeznaczenia, ale także inne usytuowanie nieruchomości. Dlatego wydzierżawiający nie powinien sprzeciwiać się zmianom, które mieszczą się w formule „prawidłowej gospodarki” lub powstały na skutek decyzji organów administracji państwowej i samorządowej.

Prawidłowe wykonywanie dzierżawy i zwrot przedmiotu dzierżawy w odpowiednim stanie są istotne w zakresie zachowania ciągłości produkcyjnej gruntu rolnego czy też mówiąc szerzej – zachowania zdolności produkcyjnej przedmiotu dzierżawy, która polega na zabezpieczeniu właściwości wytwórczych np. gruntów rolnych oraz przystosowaniu budynków i urządzeń do wymagań prowadzonej działalności rolniczej. Niewłaściwe zabiegi agrotechniczne stosowane na gruntach mogą doprowadzić nie tylko do obniżenia plonów, ale także do pogorszenia jakości gleby, a nawet do ich degradacji czy dewastacji.

Także budynki i urządzenia wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej wymagają ciągłych napraw oraz ulepszeń, a także przystosowania do wymogów Unii Europejskiej.