Umowę dzierżawy można zawrzeć na czas oznaczony lub nieoznaczony. Przepisy prawne pozostawiają stronom dużą swobodę w określeniu czasu jej trwania, mimo to ulega ona pewnym ograniczeniom. Jeśli bowiem dzierżawę zawarto na czas przekraczający 30 lat, to przyjmuje się, że po upływie tego terminu uważana jest za zawartą na czas nieoznaczony (art. 695 § 1 Kodeksu cywilnego).

Takie uregulowanie ma zapobiegać zawieraniu umów, które trwałyby wiecznie albo przez tak długi okres, że prawo własności byłoby iluzoryczne i wplątywałoby strony w uciążliwe zobowiązania praktycznie bez możliwości wcześniejszego zwolnienia się z nich. Dzięki temu też dzierżawca ma większe poczucie stabilizacji. Ponadto wpływa to korzystnie na prowadzenie racjonalnej, długoletniej gospodarki na cudzej rzeczy.

Należy podkreślić, że przepis art. 695 § 1 Kodeksu cywilnego ma charakter normy iuris cogentis, czyli normy bezwzględnie obowiązującej. Oznacza to, że jej zastosowanie nie może być wyłączone lub ograniczone przez strony.

Polskie prawo nie przewiduje automatycznego przedłużenia umowy dzierżawy na określony czas. Strony mogą jednak takie postanowienie zawrzeć w umowie. Dopuszczalne jest także prawo opcji przedłużenia dzierżawy. Dzięki temu jedna ze stron ma uprawnienie do jednostronnego przedłużenia istniejącego między stronami trwałego stosunku zobowiązaniowego.

Umowa dzierżawy nieruchomości może być zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony.W przypadku dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa Agencja Nieruchomości Rolnych zobowiązana jest do zawierania umów dzierżawy na określony czas. Również w tym przypadku możliwe jest przedłużenie umowy. Maksymalny, trzydziestoletni termin, o którym mowa wyżej dotyczy także tego typu dzierżawy.

Obwody łowieckie wydzierżawia się na minimum 10 lat. Po upływie tego okresu dotychczasowemu dzierżawcy przysługuje pierwszeństwo w zawarciu umowy dzierżawy na dalszy okres.

Umowę dzierżawy często zawiera się na czas życia dzierżawcy. W takim przypadku trwa ona aż do jego śmierci.

Czas trwania dzierżawy ma niebagatelne znaczenie w przypadku uzyskania możliwości nabycia przedmiotu dzierżawy. Chodzi tu o prawo pierwokupu nabycia nieruchomości rolnych oraz pierwszeństwo nabycia.