czas-trwania-umowy-dzierżawy

Umowa dzierżawy nieruchomości może być zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony.